Vergoeding van coaching en psychosociale consulten

Stress leidt tot klachten en kan bij langere tijd tot een burn-out leiden. Wanneer je er alleen niet meer uitkomt, is begeleiding noodzakelijk.
Coaching en psychosociale consulten van Léonne Meijs kunnen deels vergoed worden door zorgverzekeraars, afhankelijk van je pakketkeuze en of je een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeskunde gekozen hebt.

Psychosociale therapie is gericht op het aanpakken en oplossen van spanningsproblematieken die het menselijk welzijn in de weg staan en tot gezondheidsproblemen kunnen leiden. Heel vaak hebben psychosociale problemen een verband met relaties en het onderhouden ervan of het communiceren daarbinnen. Dit kan zowel interpersoonlijk als intrapersoonlijk zijn. Het zijn geestelijke problemen die fysieke klachten kunnen veroorzaken. Bij deze investering kan het zijn dat je deels tegemoet gekomen wordt door je zorgverzekeraar. Een psychosociaal therapeut heeft in werkzaamheden een overlap met coaching, maar is niet hetzelfde.

Psychosociale therapie

Een psychosociaal consult is een vorm van therapie en bestaat uit het onderzoeken en oplossen van psychosociale problemen. Deze problematiek bestaat uit een combinatie van zowel psychische als sociale aspecten en is erop gericht deze middels gesprekken te verminderen:

 • Psychische problemen vanuit gevoelens en gedachten
 • Sociale problemen met mensen of instanties

Coaching

Een coach houdt ook bezig met gevoelens, gedachten en sociale interacties, maar concreet in de situaties waarin jij zelf aangeeft verandering te willen. Een coach ondersteunt je bij jouw doelen en onderzoekt samen met jou hoe jij je verhoudt tot jezelf, de ander en je omgeving in relatie tot wat jij wenst te veranderen, te ontwikkelen:

 • Veranderingen in gedrag
 • Vergroten vaardigheden (communicatieve, zakelijke, persoonlijke)

Het verschil tussen coaching en therapie

Het verschil tussen coaching en therapie zit in de visie, werkwijze en vooraf gestelde doelen. Een coach begeleidt naar gewenste doelen, terwijl bij therapie de focus veel meer ligt op het verhelpen van mentale blokkades en/of psychische klachten die het totale welbevinden beïnvloeden. Een ander verschil is dat coaching vaak uit kortdurende trajecten bestaat, terwijl psychosociale therapie vaak meer tijd nodig heeft.

Ontwikkelingsvragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zijn geschikt om via coaching aan te pakken. Het gaat vaak om persoonlijke ontwikkelingen van zakelijke en communicatieve vaardigheden. Reflecteren op hoe je nu functioneert en wat nodig is om tot de gewenste situatie te komen staat centraal. Je krijgt inzichten en er worden concrete, praktische handvatten uitgereikt waarbij je steeds zelf een volgende stap kan zetten. Het is een mindfulle interactie tussen coach en coachee met het oog op de toekomst en de gewenste resultaten. Veel meer dan bij therapie het geval is, waar óók de onderliggende problematieken middels gesprekken uitgebreid aan bod kunnen komen. Dit vraagt meer tijd en heeft een andere insteek met een andere herstelperiode dan bij coaching het geval is.

Een derde verschil is dat psychosociale therapie vooral door gesprekken te voeren plaatsvindt en coaching gestructureerde en interactieve technieken en tools gebruikt. Léonne maakt in alle gevallen in de basis gebruik van NLP, Neuro Linguistisch Programmeren en richt zich daarbij op jouw vitaliteit.

Coaching en psychosociale consulten vinden in eerste instantie plaats in Veghel. Wanneer je dit op jouw locatie wil kan dat tegen een reiskostenvergoeding.

Kosten

Gratis kennismaking, max 30 minuten.
Intake, max 120 minuten inclusief kennismaking: € 127,50
Vervolgconsult: € 85,= / uur

Vergoedingen

Je werkgever: omdat werkgevers steeds vaker voordeel ervaren zijn tegenwoordig steeds meer werkgevers bereid om de kosten (geheel of gedeeltelijk) te betalen. Gezonde en vitale medewerkers hebben een gezonder en plezieriger leven, zijn energieker, veerkrachtiger en daardoor minder vaak ziek. En dat levert weer meer rendement op voor het bedrijf. Kosten kunnen gedekt zijn door de arbodienst. Een andere optie bij je werkgever is het bedrijfsopleidingenbudget voor een persoonlijk traject. Informeer bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden.

Zorgverzekeraar: Léonne Meijs is als complementair werkend therapeut aangesloten bij beroepsvereniging Integrale Vitaliteitkunde.  Zij komt als enige coach, therapeut van Aago in aanmerking voor jou als jij coaching en psychosociale consulten wil, welke mogelijk door een zorgverzekeraar vergoed worden.
Persoonlijke codes Léonne Meijs ten behoeve van zorgverzekeraars op een rijtje:

Een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO): indien je een uitkering ontvangt dan kan je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en re-integratie. Er is een mogelijkheid om met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst te sluiten (IRO). Het UWV stelt dan geheel of gedeeltelijk een budget beschikbaar voor een re-integratie- of coachtraject. Informeer bij jouw eigen contactpersoon bij het UWV naar de mogelijkheden.

Persoons Gebonden Budget (PGB): psychosociale begeleiding is ook te vergoeden vanuit een persoonsgebonden budget. Informeer bij je gemeente naar jouw mogelijkheden.

Het Vervangingsfonds: wanneer je in het onderwijs werkzaam bent, kun je een beroep doen op het zogenoemde Vervangingsfonds. Dit fonds vergoedt, onder bepaalde voorwaarden, begeleiding van leerkrachten. De onderwijsgevende kan daarbij zelf een zorgverlener uitkiezen. Informeer bij je werkgever naar jouw mogelijkheden voor coaching en psychosociale consulten.

Laat de belastingdienst meebetalen

De Belastingdienst: de belastingdienst stelt dat de gemaakte kosten voor studie en opleiding gericht op beroep of toekomstig beroep (ook op te vatten als coaching, loopbaancoaching, loopbaanadvies & loopbaanbegeleiding) gevoerd kunnen worden onder de post studiekosten/scholingsuitgaven. Informeer bij jouw eigen belastingadviseur voor jouw mogelijkheden.

Zelfstandig ondernemerschap: indien je (startende)ondernemer bent, zijn de kosten van (starters)begeleiding aftrekbaar als ondernemingskosten. Ook kun je als ondernemer zelf een verzoek indienen bij je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of bedrijfsverzekering voor werknemers voor tegemoetkoming in de kosten. Informeer bij jouw eigen verzekering naar de mogelijkheden.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Niet tevreden?

Soms loopt iets anders dan verwacht, spreek Léonne er gerust persoonlijk op aan. 

WKKGZ,
Wet Klachten en Geschillen Zorg

Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor Léonne hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneemt zij dat graag persoonlijk van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in een dit stroomschema.

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij haar conform de klachtenprocedure van Innerdreams en Aago
 2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met haar beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier op de website info@vivnederland.nl telefoonnummer 035-69 54 105.
 3. De beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
 4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen. Wanneer je psychosociale therapie ontvangt, er niet samen uitkomt en je een klacht in wil dienen, kan dat via beroepsvereniging VIV en vind je hier meer informatie over de procedure.
Wanneer je feedback en/of een klacht hebt over de coaching en psychosociale consulten vragen we je ook dat in eerste instantie persoonlijk te bespreken. Kom je er samen niet uit, volg dan de klachtenprocedure van Aago

VIVnederland.nl                                   

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring en ethiek

Meldcode huiselijk geweld

Vanuit ons werk, hanteren we de meldcode huiselijk geweld. Dit houdt in dat iedere hulporganisatie en zelfstandige professional werkt volgens onderstaande 5 stappen, wij ook:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
 • Stap 5: Neem de beslissing of hulp organiseren nog mogelijk is of dat er daadwerkelijk sprake is van structurele onveiligheid en je melding maakt.

Bij zowel training als coaching en psychosociale consulten volgen wij bovenstaande 5 stappen waar nodig.